قوانین و مقررات:

ساعت چک این 14 و ساعت چک آت 12 می باشد.